Regulamin Kempingu

REGULAMIN KEMPINGU AG BAY SURF PUCK

Par. 1

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2023 r. na Kempingu zorganizowanym i prowadzonym przez AG Bałtyk-Sport Sp. z o. o. Artur Górski (zwanym dalej Ośrodkiem) i stanowi integralną część stałych umów rezydenckich. Ponadto, za zgodą Organizatora Kempingu, fakt dokonania rezerwacji, postawienia na terenie Kempingu namiotu, przyczepy, kampera lub innej rzeczy służącej do tymczasowego przebywania ludzi (dalej Obiekt Noclegowy) lub wniesienie opłaty za świadczone przez Organizatora Kempingu usługi kempingowe, stanowi zawarcie umowy czasowej na korzystanie z Kempingu. Dokonując ww. czynności Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Organizator Kempingu może żądać od Klienta okazania dokumentu stwierdzającego prawo do korzystania przez Klienta z Obiektu Noclegowego.
 3. Wszelkie czynności związane z rozbiciem namiotu, rozstawieniem przedsionka oraz ustawieniem przyczepy, czy kampera leżą po stronie Klienta i nie dają prawa do jakiegokolwiek regresu wobec Ośrodka z tego tytułu.

Par. 2

 1. Opłacenie pobytu (namiot lub przyczepa) upoważnia do wjazdu jednego pojazdu na parking Ośrodka. Wjazd pojazdu na Kemping jest możliwy wyłącznie na czas do 1 godz. celem wyładowania bagaży i (lub) zaparkowania bądź przestawienia, odholowania przyczepy lub rozbicia namiotu.
 2. Na parkingach obowiązuje zakaz parkowania kamperów oraz samochodów dostawczych.

Par. 3

1.Rezerwacja parceli:

 • Rezerwacje przyjmowane są na dokładny termin oraz potwierdzane wpłatą zadatku w wysokości 30% opłaty za parcelę w danym terminie, pozostała opłata za parcelę oraz osoby uiszczana jest w dniu przyjazdu. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko po uzgodnieniu  dostępności danej parceli w kolejnych dniach. Nie ma możliwości skracania pobytu.
 • Doba campingowa na parceli rozpoczyna się o godzinie 12.30 i kończy się o godzinie 12 następnego dnia.
 • Na jednej parceli może przebywać jeden zestaw tj. przyczepa lub namiot lub samochód campingowy + osoby. 
 • Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 505133066 oraz drogą elektroniczną biuro@agbaysurf.pl z maksymalnie rocznym wyprzedzeniem.

2.Bezkosztowe odwołanie rezerwacji jest możliwe do miesiąca przed przyjazdem.

3.Rezerwacje miejsc są przyjęte do realizacji tylko po potwierdzeniu.

4.W przypadku niepojawienia się gościa na zarezerwowane miejsce w trakcie pierwszej doby rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu zadatku.

5.Miejsce rozłożenia biwaku w sektorach każdorazowo uzgadnia się z pracownikiem.

6.Przebywający na terenie campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych  oraz uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu w dniu przyjazdu. Dowód wpłaty należy zachować do dnia wyjazdu.

 1. Za każdy dzień korzystania z Kempingu bez wymaganego zgłoszenia lub bez zawartej aktualnie umowy najmu (rezydenci) i wniesionych z tego tytułu opłat cennikowych bądź umownych, Ośrodek ma prawo pobrać od Klienta wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z terenu, którego wysokość będzie obliczana na podstawie stawki wynoszącej 200 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 2. Organizatorowi Kempingu przysługuje prawo zatrzymania namiotu, przyczepy lub innej rzeczy bez umownie przetrzymywanej na jego terenie, aż do czasu uregulowania należnych mu kwot.

Par. 4

 1. Doba na Kempingu rozpoczyna się o godz. 12:30 i kończy się o godz. 12:00 dnia następnego.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 3. Osoby nie zameldowane na Kempingu mogą przebywać na jego terenie od godz. 6:00 do godz. 22:00.

Pr. 5

 1. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Kempingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
 2. Klienci zobowiązani są w szczególności do:
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  • utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie,
  • respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na terenie Kempingu.
 3. Na terenie Kempingu zabrania się:
 • palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń (m.in.: zawieszania huśtawek na gałęziach drzew, rozwieszania sznurów, sadzenia drzew lub krzewów, itd.),
 • zaśmiecania terenu,
 • zakłócania spokoju,
 • wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Kempingu,
 • okopywania namiotów, przyczep, kamperów,
 • ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania oraz instalowania jakichkolwiek urządzeń (parasole, anteny, kamery) bez zgody zarządcy.
 • mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego niewyznaczonych,
 • kąpania zwierząt w sanitariatach,
 • mycia pojazdów oraz przyczep campingowych na terenie campingu

Par. 6

 1. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu, jak również osoby naruszające zasady współżycia społecznego mogą zostać usunięte z Kempingu bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 2. Organizator Kempingu może nie wyrazić zgody na korzystanie z Kempingu osobom, które w przeszłości dopuściły się naruszenia postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, albo gdy istnieje realne i uzasadnione ryzyko, że do tego typu naruszeń może dojść, a także zalegają bądź zalegały z opłatami na rzecz Ośrodka z jakiegokolwiek tytułu. Powyższe postanowienia stosuje się zarówno do osób ubiegających się o rezerwację miejsca na Kempingu na kolejny sezon lub
  deklarujących pobyt krótkoterminowy.

Par. 7

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież wartościowych przedmiotów, dokumentów, pieniędzy i biżuterii na terenie Ośrodka.
  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane w razie wystąpienia siły wyższej np. spowodowanych warunkami atmosferycznymi tj. przewrócone drzewa itp.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona, albo go odwiedzała.

Par. 8

 1. Przetrzymywanie zwierząt na Kempingu jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu zarządcy. Zgłoszenie powinno nastąpić w dniu przyjazdu do Ośrodka lub
  podczas zawierania umowy „rezydenckiej”. W przypadku stwierdzenia przez zarządcę, że zwierzę nie zostało zgłoszone, Ośrodek ma prawo zastosowania opłaty ryczałtowej za sezon w kwocie 100 zł.
 2. Posiadane zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju innym użytkownikom Ośrodka.
 3. Właściciele zwierząt są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu pobytu zwierząt, a zwłaszcza do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych na terenie Ośrodka przez zwierzęta.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej www.agbaysurf.pl.