Regulamin konkursu “Ulubione zdjęcie z wakacji”

REGULAMIN KONKURSU

„Ulubione zdjęcie z wakacji ”

Czas trwania od 15.05.2021. do 23.05.2021.­

 

 • 1 Organizator Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest „AG Bałtyk Sport” z siedzibą w Pucku przy ul. Przebendowskiego 23/28 (kod pocztowy: 84-100 Puck), REGON 191840720, NIP 5871080826.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/AGBaySurf/
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (tDz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Ag Bay Surf…”zwanym dalej Konkursem.

 

 • 3 Czas i miejsce trwania Konkursu
 1. Konkurs trwa od 15.05.2021 r. od godziny 21.00 do 23.05.2021 r. do godziny 21:00.
 2. Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłania Zwycięzców. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu następuje maksymalnie do 2 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik musi posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

 

 • 4 Uczestnik Konkursu
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz osoby obsługujące Konkurs.
 • 5 Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Zgłoszenia konkursowe można publikować od 15.05.2021. do 23.05.2021r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 25.05.2021r. do godziny 19.00 na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/ w serwisie Facebook.
 2. Osoby chcące wziąć udział w konkursie nadsyłają prace konkursowe za pomocą komentarzy na fanpage https://www.facebook.com/AGBaySurf/ pod postem konkursowym umieszczonym na profilu.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:      A)   posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook      B) realizacja zadania konkursowego określonego w szczegółowych zasadach konkursu w § 5 pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie trwania Konkursu, jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć w nim udział, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę .
 6. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie facebook.com.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz działań podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego etapie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo nie brania pod uwagę zgłoszeń lub do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:  a) nie zgłaszają Zadania Konkursowego osobiście, ale przez osoby trzecie;    b) nadsyłają Zadanie Konkursowe niezwiązane z tematyką Konkursu     c) nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, wulgarne obraźliwe wobec osób trzecich lub dla Organizatora,       d) naruszają prawa osób trzecich, jak również, gdy Zadanie Konkursowe będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt
 9. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu zdjęcia realizującego temat:

„Ulubione zdjęcie z wakacji ”

i umieszczenie go w komentarzach pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/

Treść postu konkursowego: Mamy dla Was ostatni konkurs z nagrodą w postaci vouchera na obóz! W komentarzu do tego postu wstaw zdjecie na tema: „Ulubione zdjęcie z wakacji ”

Wygra osoba, której komentarz konkursowy uzyska najwięcej polubień. Nagrodą jest voucher na pobyt dziecka na obozie windsurfingowym w Pucku na ósmym turnusie.  Konkurs trwa do niedzieli 23 maja, do godziny 21.00. Regulamin: (link)

 1. Wysyłanie  zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, osoba  która wysyła dokończone zdanie staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
 2. Komisja konkursowa nie będzie brać pod uwagę zgłoszeń, które są obraźliwe, wulgarne czy nie nawiązują do tematu zadania konkursowego.
 3. Uczestnik zgłaszający pracę konkursową do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich i że jest twórcą pracy konkursowej jak i poszczególnych jej elementów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zgłoszenie pracy w niniejszym Konkursie jest uznawane za potwierdzenie powyższej okoliczności przez Uczestnika.
 4. Uczestnik Konkursu w chwili dokonywania zgłoszenia pracy konkursowej przenosi bezpłatnie na rzecz Organizatora, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego i bezterminowego korzystania i rozporządzania pracą konkursową (lub jej częścią), w tym do jej rozpowszechniania, także dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wykorzystywaniem prac konkursowych w celach marketingowych związanych promowaniem działalności Organizatora.
 5. Dane uczestników konkursu zwycięskich prac będą weryfikowane przy odbiorze nagrody, za pomocą dowodu tożsamości.
 6. Wszystkie przesłane zgłoszenia mogą zostać zamieszczone przez Organizatora na Fanpage https://www.facebook.com/AGBaySurf/ na Facebooku oraz stronie internetowej organizatora https://agbaltyksport.pl/agbaysurf/
 7. W Konkursie zostanie nagrodzona 1 nagrodą osoba, pod której komentarzem znajdzie się najwięcej polubień.
 • 6 Nagroda
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – AG Bałtyk-Sport
 2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: pobyt na obozie windsurfingowym w Pucku w terminie 14.08-21.08.2021 dla 1 jednej osoby o wartości 1790 zł.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia Warunki Udziału w konkursie. Weryfikacji danych dokonuje się poprzez prośbę o ich udostępnienie kierowaną do wybranych Uczestników w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage https://www.facebook.com/AGBaySurf/ na portalu społecznościowym Facebook do dnia 25.05.2021. Organizator za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody. W przypadku konta Zwycięzcy, które nie posiada imienia i nazwiska Organizator poprosi o dane osobowe w prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.
 6. Nazwisko zwycięzcy Konkursu będzie dostępne na profilu shttps://www.facebook.com/AGBaySurf/ w serwisie Facebook.com. Dane zwycięzcy będą dostępne w następującym formacie: Imię i nazwisko. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/ w serwisie Facebook.
 7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania pełnego lub częściowego ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy odmówi przyjęcia nagrody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.
 11. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród związanych z wygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody
 • 7. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

1 Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Konkursu jest Organizator.

2.. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagród. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 2. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/ . Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na https://www.facebook.com/AGBaySurf/, w szczególności praw autorskich.

 

 • 8 Inne postanowienia
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/ w serwisie społecznościowym Facebook
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej listownie na adres AG Bałtyk-Sport ul. Przebendowskiego 23/28 84-100 Puck. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym;
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z uczestnikiem Konkursu tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatruje Komisja. Decyzja Komisji jest wiążącym i ostatecznym stanowiskiem Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na profilu https://www.facebook.com/AGBaySurf/ w serwisie społecznościowym Facebook. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do Konkursu przed datą wprowadzenia zmiany.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.