Regulamin obozu

Regulamin obozu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu.
 2. Regulamin Obowiązuje od 23.03.2021
 3. Uczestnicy obozu mają obowiązek:
 • Wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej
 • Zachowania porządku na terenie placówki, w każdym innym miejscu
 • Dbania o higienę osobistą
 • Powiadomienia opiekunów o konieczności brania leków
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczą
 • Zgłaszania kadrze opiekuńczej wszelkich problemów zdrowotnych
 • Zachowywania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i miejscach publicznych
 • Natychmiastowego poinformowania opiekunów o doznanym urazie, nawet najdrobniejszym skaleczeniu.
 1. Podczas pobytu na kąpielisku, zajęć windsurfingowych oraz innych zajęć kształtujących uczestnik ma obowiązek:
 • Przestrzegania regulaminu danego miejsca
 • Przestrzeganiu poleceń kadry opiekuńczo -instruktorskiej
 • Zgłaszania u kadry chęci wyjścia do toalety
 • Zgłaszania bezpośrednio do kadry wszelkich próśb i pytań
 • Zachowywania ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • Dbania o sprzęt sportowy
 1. Podczas wycieczki uczestnik ma obowiązek:
 • Przestrzegania poleceń kadry opiekuńczej
 • Zgłaszania u kadry potrzeby skorzystania z toalety
 • Nie oddalania się od grupy
 • Kulturalnego zachowania w trakcie wycieczki
 1. Uczestnikom obozu zabrania się:
 • Samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku
 • Zażywania leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną
 • Przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się
 • Zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem
 • Siadania na parapetach i wychylania się przez okna w pokojach
 • Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
 • Niszczenia mebli / sprzętu sportowego, audio-video (za zniszczenia dokonane z winy uczestnika udokumentowane protokołem odpowiadają rodzice)
 • Używania wulgarnych słów i zwrotów
 • Dokuczania, przezywania i nie koleżeńskiego zachowania wobec innych uczestników obozu
 • Samodzielnego rozstrzygania spornych spraw (np. siłą)
 • Pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela
 • Bliskiego kontaktu z napotkanymi zwierzętami
 • Dotykania lub przebywania w zasięgu nieznanych lub niebezpiecznych przedmiotów i urządzeń
 1. Uczestnik obozu ma prawo:
 • Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania obozu
 • Korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika
 • Brania czynnego udziału w organizacji życia obozu
 • Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i problemów kadrze opiekuńczej
 1. W przypadku naruszania regulaminu, kierownik obozu może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika łącznie z wydaleniem z obozu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu obozu, regulaminu ośrodka oraz do poleceń kierownika placówki obozu, trenerów i wychowawców.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze nie oddane w depozyt kierownika lub wychowawcy obozu.
 4. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie.

Regulamin higieny

 1. Dezynfekowanie rąk w miejscach, w których zostały umieszczone pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Regularne mycie rąk wodą z mydłem, obowiązkowe przed i po posiłku oraz po wyjściu z toalety, zajęciach grupowych, wyjściach zewnętrznych.
 3. Zachowanie pro higieniczne: unikanie dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk, nie picie z jednej butelki, nie dzielenie się jedzeniem, unikanie bezpośredniego kontaktu fizycznego.
 4. Poruszanie się w grupach zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych obozów sportowych na zajęciach oraz podczas posiłków.
 5. Zachowywanie co najmniej 2 metrowego dystansu pomiędzy osobami.
 6. Zgłaszanie przez uczestników wypoczynku informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników, a w przypadku podejrzenia korona wirusa zastosowanie się do procedury postępowania w takim przypadku
 7. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.